REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM POZNAWCZEGO HALI STULECIA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Centrum Poznawcze Hali Stulecia (zwane dalej Centrum) jest jednostką edukacyjno-poznawczą, podlegającą Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hala Ludowa Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedziba Centrum znajduje się w Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. 

§ 2 Cele i zadania Centrum

 1. Celem Centrum jest przybliżenie zwiedzającym najważniejszych wydarzeń dotyczących Hali Stulecia – genezy jej powstania, przemian na przestrzeni lat oraz modernistycznej architektury. Interaktywny program edukacyjno-poznawczy „Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie” wspomaga edukację w zakresie architektonicznych przemian oraz innowacji.
 2. Centrum w porozumieniu i we współpracy z innymi krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami może prowadzić działalność edukacyjną i warsztatową w zakresie obejmującym wspomaganie innowacyjnych metod kształcenia, twórczego myślenia oraz samodzielnych procesów poznawania. Zadania te mogą być realizowane w szczególności poprzez:

a)      organizowanie warsztatów, wykładów oraz innych spotkań o charakterze edukacyjnym;
b)      współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi placówkami edukacyjnymi;
c)       współdziałania z placówkami muzealnymi, kulturalnymi oraz instytucjami naukowymi.

 § 3 Godziny otwarcia Centrum

 1. Centrum otwarte jest dla zwiedzających siedem dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do aktualnej pory roku, z wyjątkiem pierwszego poniedziałku każdego miesiąca oraz niektórych świąt kalendarzowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia, opcji zwiedzania oraz ich ewentualnych zmian znajdują się na stronie internetowej www.centrumpoznawcze.pl w zakładce „Zwiedzanie – informacje praktyczne” oraz „Wejście do wnętrza Hali Stulecia”. Informacje odnośnie dostępnych opcji zwiedzania udzielane są również w kasie Centrum oraz pod numerem tel.: 71 347 50 47.
 3. Kasy kończą sprzedaż biletów na 30 minut przed godziną zamknięcia Centrum. Ostatnie wejście do Centrum możliwe jest na pół godziny przed jego zamknięciem. Również na pół godziny przed zamknięciem chowane są leżaki rozłożone przed wejściem do Centrum, dostępne w sezonie turystycznym dla osób odwiedzających kompleks Hali Stulecia. W terminach zamkniętych warsztatów dla szkół, zorganizowanych wykładów, prelekcji lub przerw technicznych Centrum może być zamknięte dla zwiedzających. Informacje o czasowych zmianach w dostępności wystawy dla zwiedzających podawane są na stronie www.centrumpoznawcze.pl.
 4. Leżaki dostępne przed Centrum w sezonie turystycznym dla osób odwiedzających kompleks Hali Stulecia chowane są na 30 minut przed godziną zamknięcia Centrum.
 5. Istnieje możliwość całkowitej rezerwacji przestrzeni Centrum do indywidualnego/grupowego zwiedzania za dodatkową opłatą i po uprzedniej rezerwacji.
 6. Istnieje możliwość zwiedzania Centrum po godzinach otwarcia wystawy za dodatkową opłatą, po uprzednim dokonaniu rezerwacji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 4 Opłaty dla zwiedzających, rodzaje biletów, opcje zwiedzania

 1. Wejście do Centrum jest odpłatne. Cennik biletów z opisem opcji zwiedzania oraz wykazem osób uprawnionych do wstępu ulgowego i bezpłatnego dostępny jest na stronie www.centrumpoznawcze.pl w zakładce „Zwiedzanie” oraz w kasie Centrum.
 2. Zakup biletu i wejście do Centrum możliwe jest pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranym przedziale czasowym. Ilość osób mogących jednocześnie  zwiedzać Centrum jest limitowana i wynosi 50.
 3. Zakup biletu obejmującego zwiedzanie Centrum poszerzone o Galerię lub Galerię i Pokaz Videomappingu możliwe jest pod warunkiem dostępności tej opcji w danym terminie. Pełne informacje odnośnie opcji zwiedzania w danym dniu uzyskać można w kasie Centrum, pod numerem tel.: 71 347 50 47 oraz na stronie internetowej www.centrumponawcze.pl w zakładce „Zwiedzanie – Pokazy Videomappingu”
 4. Bilet łączony uprawnia do zwiedzania Centrum oraz Plastycznej Panoramy Dawnego Lwowa. Bilet ten można nabyć w kasie Centrum oraz w kasie Panoramy pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Zwiedzanie Hali Stulecia możliwe jest po wykupieniu biletu obejmującego opcję zwiedzania Centrum Poznawczego poszerzoną o Galerię bądź Galerię oraz pokaz Videomappingu. Hala Stulecia będzie udostępniona zwiedzającym pod warunkiem, że na jej terenie nie odbywa się w danym dniu wydarzenie lub prace techniczne z nim związane.
 6. Bilet wstępu do Centrum jest ważny tylko w dniu zakupu.
 7. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawę i/lub do Hali Stulecia. Nie ma możliwości wyjścia i ponownego wejścia.
 8. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze: VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych.
 10. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 11. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania paragonu lub faktury. W przypadku niezapowiedzianych zmian dotyczących możliwości zwiedzania Centrum i niedostępności wykupionej wcześniej opcji zwiedzania poszerzonej o Galerię bądź Galerię i Pokaz Videomappingu, Centrum dokona zwrotu wpłaconej kwoty w formie gotówki po okazaniu paragonu lub faktury.
 12. Zwiedzanie Centrum i Hali Stulecia w ramach wykupionego biletu ma charakter indywidualny i odbywa się bez asysty przewodnika.
 13. Zwiedzanie z przewodnikiem dostępne jest jako opcja dodatkowa, niezależna od stałej oferty Centrum. Dostępne są trzy trasy zwiedzania. Zwiedzanie z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji oraz uiszczenia dodatkowej opłaty. Wszelkie informacje odnośnie zwiedzania z przewodnikiem umieszczone są na stronie www.centrumpoznawcze.pl w zakładce „Zwiedzanie – zwiedzanie z przewodnikiem”.
 14. W Centrum dostępne są audioprzewodniki w języku polskim, angielskim i niemieckim. Centrum nie gwarantuje ciągłej dostępności audioprzewodników, a na wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja. Audioprzewodniki wydawane są po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł i po wniesieniu kaucji w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu zwiedzania i zdaniu audioprzewodnika w kasie Centrum. Komentarz w audioprzewodnikach przystosowany jest do opcji zwiedzania: Centrum + Galeria oraz Centrum + Galeria + Pokaz videomappingu.
 15. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:

a)      korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)  zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania w kasach Visitor Center w stanie niepogorszonym od stanu wydania,

c)       potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do niezwłocznego zgłoszenia ich wyznaczonemu pracownikowi Centrum,

d)      pokrycia kosztów naprawy urządzenia w przypadku jego uszkodzenia z winy zwiedzającego w trakcie użytkowania, a w przypadku zagubienia audioprzewodnika lub niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Z tego tytułu pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł.Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń.

 1. W Centrum obowiązują następujące rodzaje biletów:

a)      bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej;

b)      bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom, seniorom powyżej 60. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Bilet dostępny jest po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia);

c)       wstęp bezpłatny – przysługuje dzieciom do 3. roku życia, opiekunom grup zorganizowanych (w proporcji jeden opiekun do 10. podopiecznych), asystentom osób niepełnosprawnych, kombatantom, przewodnikom wrocławskim, dziennikarzom za okazaniem legitymacji prasowej;

d)      bilet grupowy – przysługuje osobom w zorganizowanych grupach, liczących co najmniej 10 osób. Bilet grupowy wymaga wcześniejszej rezerwacji. Opiekunowi grupy zorganizowanej, liczącej co najmniej dziesięć osób, przysługuje wstęp bezpłatny. Każdy kolejny opiekun zobowiązany jest do wykupienia biletu grupowego.

e)      bilet rodzinny – przysługuje rodzicom lub opiekunom (dwie lub jedna osoby dorosłe) z maksymalnie trójką dzieci do 16. roku życia; każde kolejne dziecko obowiązuje bilet grupowy;

f)       bilet na pokaz Videomappingu – uprawniający do oglądania pokazu Videomappingu w dniu, w którym zwiedzający zakupili bilet do Centrum Poznawczego, jednak bez opcji oglądania Videomappingu. Bilet na pokaz Videomappingu sprzedawany będzie w cenie biletu pełnej opcji zwiedzania (Centrum Poznawcze + Galeria + Videomapping), pomniejszonej o kwotę zakupionego wcześniej biletu na zwiedzanie Centrum bądź Centrum + Galerii. Zakup biletu na pokaz Videomappingu możliwy jest jedynie po okazaniu dowodu zakupu biletu do Centrum – paragonu bądź faktury;

g)      wycieczkom osób niepełnosprawnych przysługuje ulga w wysokości 50% od wartości biletów grupowych przypadających na daną grupę.

h)      oferty specjalne – Program OK (czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej przysługuje zniżka 50%, za okazaniem karty czytelnika); PROGRAM „DWA PLUS TRZY I JESZCZE WIĘCEJ” oraz PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY” (Rodzinom wielodzietnym biorącym udział w programie przysługuje pełna opcja zwiedzania w ramach najtańszego biletu rodzinnego w cenie 30 zł za całą rodzinę bez względu na ilość osób); WTORKI DLA SENIORÓW (w każdy wtorek seniorom powyżej 60. roku życia przysługuje zniżka 50%); HP BADGE (posiadaczom karty HP przysługuje zniżka 10%); PROGRAM FANIMANI (posiadaczom karty FaniMani przysługuje zniżka 10%).

§ 5 Rezerwacja biletów

 1. Wstęp grup zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 3. Rezerwacji dokonać można pod numerem telefonu: 71 347 50 47 w godzinach otwarcia Centrum oraz bezpośrednio w kasie Centrum. Podczas rezerwacji konieczne jest określenie ilości osób w grupie, wieku zwiedzających (dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież, dorośli) oraz liczby opiekunów zgodnie z § 7 ust.2. Rezerwację dokonaną telefonicznie oraz w kasie Centrum należy potwierdzić mailowo na adres: rezerwacja@halastulecia.pl.
 4. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia rezerwacji dokonanej drogą telefoniczną lub w kasie Centrum w terminie 7 dni, rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku przybycia grupy do Centrum wcześniej lub później, niż ustalono podczas rezerwacji terminu, Centrum nie może zagwarantować możliwości wejścia na wystawę oraz do wnętrza Hali Stulecia.
 6. Centrum nie gwarantuje możliwości rozszerzenia potwierdzonej rezerwacji o dodatkową liczbę osób. 

§ 6 Zasady zachowywania się na terenie Centrum

 1. Zwiedzanie możliwe jest po uprzednim zostawieniu w szatni okrycia wierzchniego. Na wystawę nie wolno wnosić plecaków, walizek, parasoli oraz toreb podręcznych, przekraczających rozmiar 50 cm x 50 cm. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 20 zł, chyba że zwiedzający nie odpowiada za zgubienie.
 2. Na terenie wystawy należy zachowywać się zgodnie z informacjami skierowanymi do zwiedzających oraz stosować się do uwag pracowników Centrum.
 3. Dzieci do lat 13. mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletnich zwiedzających Centrum odpowiadają ich opiekunowie.
 5. Wszelkie awarie oraz uszkodzenia urządzeń dostępnych w Centrum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Centrum.
 6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do założeń niniejszego regulaminu. 

§ 7 Zasady zwiedzania obowiązujące grupy zorganizowane

 1. Grupy zorganizowane mogą liczyć od 10. do 50. osób (łącznie z opiekunami grupy).
 2. Grupy zorganizowane osób niepełnoletnich mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, przy czym jeden pełnoletni opiekun może być odpowiedzialny za najwyżej:

a)      10. podopiecznych w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkół podstawowych,

b)      15. podopiecznych w przypadku młodzieży.

 1. Za prawidłowe zachowanie na terenie Centrum oraz wszelkie szkody wyrządzone przez zwiedzających, należących do grup zorganizowanych, odpowiadają opiekunowie grup.

 

§ 8 Zakazy

 1. Na terenie Centrum zakazane są wszelkie zachowania, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych zwiedzających oraz wyposażenia Centrum. W szczególności zabrania się zwiedzającym:

a)      niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum;

b)      wynoszenia lub przenoszenia elementów wyposażenia Centrum;

c)       wnoszenia i spożywania posiłków i napojów;

d)      wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek środków odurzających;

e)      wprowadzania zwierząt na teren Centrum, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;

f)       wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i toksycznych, ostrych przedmiotów oraz wszelkich rzeczy, mogących zagrażać życiu i zdrowiu zwiedzających;

g)      prowadzenia działalności handlowej lub agitacji politycznych;

h)      wchodzenia na teren Centrum z rolkami, wrotkami, hulajnogami, rowerami lub innymi urządzeniami, służącymi do przemieszczania się (nie dotyczy wózków inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych).

 1. Na terenie Centrum zabrania się przebywania osobom w stanie nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających, osobom zachowującym się agresywnie w stosunku do zwiedzających lub niszczących ekspozycję Centrum, osobom zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§ 9 Zasady bezpieczeństwa

 1. Centrum objęte jest ochroną fizyczną.
 2. Ochrona Centrum zapewnia bezpieczeństwo na terenie wystawy i może egzekwować postanowienia regulaminu Centrum.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy wchodzący na wystawę nie wnoszą przedmiotów określonych w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 4. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zwiedzających, Centrum zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Zwiedzający, którym uniemożliwi się w takim wypadku zwiedzanie wystawy, będą mogli kontynuować zwiedzanie w kolejnym terminie bez wnoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem jednak, że  przedstawią rachunek lub fakturę potwierdzające zakup biletu w dniu wystąpienia sytuacji zagrożenia. W przypadku utraty takiego dowodu przez zwiedzającego po zakupie biletu, a przed jego zwrotem po opuszczeniu terenu wystawy w związku z wystąpieniem sytuacji zagrożenia, zwiedzający może zwrócić się do obsługi o wystawienie na podstawie biletu wstępu dowodu zastępczego upoważniającego go do kontynuowania zwiedzania w kolejnym terminie bez wnoszenia dodatkowej opłaty.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.centumpoznawcze.pl oraz przy kasie w Centrum.
 2. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 3. Niestosowanie się do zasad niniejszego regulaminu jest podstawą do wyproszenia zwiedzającego z terenu Centrum. Osobom usuniętym z Centrum w wyniku nieprzestrzegania postanowień regulaminu nie przysługuje ponowne wejście na teren Centrum w dniu zaistnienia incydentu ani zwrot należności za bilet, chyba że zwiedzający nie skorzystał jeszcze z biletu wstępu.
 4. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.