Regulamin promocji „Karta Spacerowicza”

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „KARTA SPACEROWICZA” jest Centrum Poznawcze Hali Stulecia będące częścią Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.

2. W Promocji mogą brać udział osoby biorące udział w organizowanych cyklicznie niedzielnych spacerach z przewodnikiem zwani dalej Uczestnikami.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Imienna Karta Spacerowicza jest wydawana bezpłatnie i jest ważna w okresie oznaczonym na karcie (w danym cyklu niedzielnych spacerów z przewodnikiem). Warunkiem otrzymania Karty Spacerowicza jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.

4. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty jej właściciel otrzyma nową kartę, bez możliwości przeniesienia pieczątek z karty utraconej/zniszczonej.

5. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i promocyjny.

 § 2 Zasady promocji

1. Wykupienie udziału w niedzielnym spacerze z przewodnikiem (10 zł/os.) uprawnia do otrzymania pieczątki na Karcie Spacerowicza.

2. Pieczątki przybijane są w kolejnych ramkach na Karcie Spacerowicza w danym cyklu niedzielnych spacerów z przewodnikiem. Za każde 3 uzbierane pieczątki Uczestnik otrzymuje nagrodę (3 pieczątki: model Hali Stulecia do samodzielnego składania, 6 pieczątek: kubek ceramiczny, 9 pieczątek: parasol z logo Hali Stulecia).

3. Nagrody można odebrać jedynie w okresie ważności Karty Spacerowicza, tj. do zakończenia danego cyklu niedzielnych spacerów z przewodnikiem.

4. Nagrody otrzymane w ramach Promocji nie podlegają wymianie na inny towar lub gotówkę.

 

§ 3 Reklamacje

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Promocji czuwa Organizator.

2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem, Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji na piśmie, przesłane Organizatorowi listem poleconym w terminie do 7 dni od zakończenia okresu ważności Karty Spacerowicza na następujący adres: Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres centrumpoznawcze@halastulecia.pl.

3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika roszczeń dotyczących Promocji.

4. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika Promocji, opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji

6. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika Promocji o wyniku postępowania reklamacyjnego. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych i wskazanych w niniejszym Regulaminie danych, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

 

§ 4 Odpowiedzialność

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją Promocji.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, prawo do odwołania Promocji dowolnym momencie jej trwania.

4. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie Centrum Poznawczego Hali Stulecia (www.centrumpoznawcze.pl).

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Centrum Poznawczego Hali Stulecia (www.centrumpoznawcze.pl).